خانه / ایستگاه های تحقیقاتی / گرمسار / پروژه های تحقیقاتی

پروژه های تحقیقاتی

ردیفعنوان  پروژهشماره مصوب پروژهمجری مسئول/ مجریتاریخ شروعتاریخ پایان
۱بررسی سازگاری خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های امیدبخش پنبه در مناطق معتدل و سرد کشور علی نادری عارفی۹۴۹۴
۲تاثیر تنش خشکی بر توزیع ماده خشک در ارقام پنبه علی نادری عارفی۹۴۹۵
۳تولید و ارزیابی عملکرد کمی و کیفی هیبریدهای جدید پنبه علی نادری عارفی۹۴۹۶
۴ارزیابی و تعیین ارزش زراعی برخی ارقام جدید پنبه۹۱۰۰۶-۰۸۰۷-۰۸-۰۳علی نادری عارفی۹۱۹۴
۵مقایسه عملکرد و صفات زراعی خربزه سوسکی زرد با جمعیت مادری خود و خاتونی در شرایط زارعینتحقیقی ترویجیعلی نادری عارفی۹۴۹۴
۶
۷
۸
۹
۱۰