خانه / ایستگاه های تحقیقاتی / گرمسار / پروژه های تحقیقاتی

پروژه های تحقیقاتی

ردیف عنوان  پروژه شماره مصوب پروژه مجری مسئول/ مجری تاریخ شروع تاریخ پایان
۱ بررسی سازگاری خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های امیدبخش پنبه در مناطق معتدل و سرد کشور   علی نادری عارفی ۹۴ ۹۴
۲ تاثیر تنش خشکی بر توزیع ماده خشک در ارقام پنبه   علی نادری عارفی ۹۴ ۹۵
۳ تولید و ارزیابی عملکرد کمی و کیفی هیبریدهای جدید پنبه   علی نادری عارفی ۹۴ ۹۶
۴ ارزیابی و تعیین ارزش زراعی برخی ارقام جدید پنبه ۹۱۰۰۶-۰۸۰۷-۰۸-۰۳ علی نادری عارفی ۹۱ ۹۴
۵ مقایسه عملکرد و صفات زراعی خربزه سوسکی زرد با جمعیت مادری خود و خاتونی در شرایط زارعین تحقیقی ترویجی علی نادری عارفی ۹۴ ۹۴
۶
۷
۸
۹
۱۰