خانه / ایستگاه های تحقیقاتی / دامغان / پروژه های تحقیقاتی

پروژه های تحقیقاتی

ردیفعنوان  پروژهشماره مصوب پروژهمجری مسئول/ مجریتاریخ شروعتاریخ پایان
۱جداسازی گونه های تریکودرما از مناطق مهم پسته کاری کشور و تأثیر آنها روی بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه پسته مهدی محمدی مقدم۱۳۸۹۱۳۹۲
۲شناسایی و پراکنش گونه های فیتوفترا عامل بیماری گموز پسته و تعیین درصد آلودگی آن در مناطق پسته کاری استان سمنان مهدی محمدی مقدم۱۳۸۹۱۳۹۱
۳مدیریت جمعیت استرینهای توکسین زای قارچ Aspergillus flavus در مناطق مهم پسته کاری کشور مهدی محمدی مقدم۱۳۸۸۱۳۸۹
۴بررسی امکان استفاده از امواج اولتراسونیک جهت بهبود خصوصیات کیفی پسته فرآوری شده و کاهش آلودگی محصولات پسته Aspergillus flavus و آفلاتوکسین B1 سینا راد۱۳۸۸۱۳۹۰
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰