خانه / اهداف و مأموریت ها

اهداف و مأموریت ها

اهداف و ماموریت ها

– طراحی و اجرای تحقیقات جامع و راهبردی در زمینه حل مسایل و مشکلات کشاورزی در قالب طرح‌‍‌های به زراعی و به نژادی
– ارزیابی سازگاری و معرفی ارقام برتر محصولات زراعی و باغی در مناطق مختلف اکولوژیکی استان
– بررسی و معرفی ارقام متحمل به تنشهای محیطی شامل شوری، خشکی، سرما و … در استان
– بررسی مد یریت به زراعی محصولات زراعی و باغی به منظور افزایش عملکرد کمی و کیفی
– جمع آوری، نگهداری و احیاء ذخایر توارث گیاهی محصولات باغی (کلکسیون )، زراعی و اجداد وحشی
– تهیه هسته‌های اولیه و پرورش انواع بذور محصولات زراعی مورد نیاز استان و کشور
– ایجاد باغ مادری به منظور، تولید و توزیع پیوندک ارقام برتر محصولات باغی
– تحقیقات در خصوص روش های آبیاری سطحی و تحت فشار و شناخت لوازم و تجهیزات مورد نیاز
– ارزیابی کلیه وسایل و لوازم و دستگاه های آبیاری با هدف تعیین مشخصات فنی و شرایط کاربرد
– تعیین نیاز آبی باغات و محصولات زراعی
– مطالعه و تحقیق بر روی انبارداری، فرآیند، فرمولاسیون، بسته بندی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، کنترل آلودگی میکروبی و افزایش زمان ماندگاری محصولات و مواد غذایی، بهینه سازی فرآیندهای حمل و نقل و نگهداری و روش های مناسب قرنطینه محصولات تازه و خشک
– تحقیق در زمینه عملیات خاک ورزی و مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی
– بررسی کارایی ماشین های کاشت، داشت و برداشت
– تحقیق بر روی تاکسونومی و بیواکولوژی آفات، بیماریها و علفهای هرز محصولات زراعی و باغی
– بررسی روشهای مبارزه در چارچوب مدیریت تلفیقی و تاکید بر روشهای غیر شیمیایی با لحاظ نمودن کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست در جهت کنترل عوامل خسارت زا
– بررسی کارایی و معرفی آفت کشهای جدید جهت کنترل عوامل خسارتزا
– بررسی تاثیر عصاره های گیاهی و عوامل بیوکنترل در کنترل عوامل قارچی خاکزاد و هوازاد سیب زمینی
– شناسایی و طبقه بندی خاکها و ارزیابی اراضی استان.
– انجام تحقیقات در زمینه حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و ارائه روشهای مناسب برای حفاظت مواد آلی خاک و جلوگیری از کاهش آن.
– انجام آزمایش‌های تجزیه فیزیکی، شیمیایی نمونه های آب، خاک و گیاه و انجام طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی استان.
– نظارت و کنترل نهالستان‌های تولید نهال استان از مرحله کاشت بذر تا مرحله لیبل‌گذاری و فروش
– نظارت و کنترل مزارع تولید بذر دانه های روغنی شامل پنبه- آفتابگردان و سایر محصولات
– نظارت و کنترل مزارع تولید بذر یونجه و سایر محصولات گیاهان علوفه‌ای شامل سورگوم – یونجه و سایر محصولات
– انجام آزمایشات خلوص فیزیکی – قوه نامیه و رطوبت کلیه بذور تولیدی استان
– نظارت بر فرآوری کلیه بذور تولیدی شامل بوجاری، ضد عفونی، کیسه گیری و نصب اتیکت
-اجرای آموزش به بهره برداران بخش کشاورزی
-اجرای آموزش جهت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی
-اجرای آموزشهای رسمی شامل:
آموزش دانشجویی
آموزش دانش آموزی(کاردانش،فنی و حرفه ای)