خانه / بخش های تحقیقاتی / زراعی و باغی / زراعی و باغی “پروژه های تحقیقاتی”

زراعی و باغی “پروژه های تحقیقاتی”

ردیف عنوان  پروژه شماره مصوب پروژه مجری مسئول/ مجری تاریخ شروع تاریخ پایان
۱ ارزیابی مقدماتی خصوصیات رویشی و زایشی ارقام گلابی مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود ۲-۴۹-۰۳-۹۱۰۰۴ محمد عابدینی اسفهلانی ۱۳۹۱ ۱۳۹۳
۲ شناسایی، جمع‌آوری و ارزیابی ژنوتیپ های برتر بومی آلو و گوجه به منظور دستیابی به ارقام مناسب ۰-۰۳-۰۳-۹۰۰۶۱ محمد عابدینی اسفهلانی ۱۳۹۰ ۱۳۹۴
۳ شناسایی و ثبت تعدادی از ژنوتیپ‌های گوشت قرمز سیب بومی کشور با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و پومولوژیکی ۰-۰۳-۰۳-۹۰۲۰۵ محمد عابدینی اسفهلانی ۱۳۹۱ ۱۳۹۴
۴ ارزیابی تکمیلی برخی ژنوتیپ‌های زردآلو منطقه شاهرود ۰-۴۹-۰۳-۹۲۱۱ ۸ محمد عابدینی اسفهلانی ۱۳۹۲ ۱۳۹۴
۵ جمع‌آوری تکمیلی ذخایر ژنتیکی سورگوم و ارزنهای بومی کشور به منظور غنی سازی کلکسیون بانک ژن ۰-۴۳-۰۳-۹۰۱۳۷ فتح اله نادعلی ۱۳۹۰ ۱۳۹۳
۶ جمع آوری و ارزیابی صفات زراعی مورفولوژیکی ذخایر توارثی شبدر شیرین موجود در ایران به منظور حفاظت و استفاده ۰-۴۳-۰۳-۹۰۱۱۸ فتح اله نادعلی ۱۳۹۰ ۱۳۹۳
۷ ارزیابی سلزگاری و پایداری در لاینهای پیشرفته فلفل بومی کشور در اقلیمهای مختلف ۰-۰۳-۰۳-۹۳۱۶۳ فتح اله نادعلی ۱۳۹۴ ۱۳۹۵
۸
۹
۱۰