خانه / بخش های تحقیقاتی / زراعی و باغی / زراعی و باغی “پروژه های تحقیقاتی”

زراعی و باغی “پروژه های تحقیقاتی”

ردیفعنوان  پروژهشماره مصوب پروژهمجری مسئول/ مجریتاریخ شروعتاریخ پایان
۱ارزیابی مقدماتی خصوصیات رویشی و زایشی ارقام گلابی مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود۲-۴۹-۰۳-۹۱۰۰۴محمد عابدینی اسفهلانی۱۳۹۱۱۳۹۳
۲شناسایی، جمع‌آوری و ارزیابی ژنوتیپ های برتر بومی آلو و گوجه به منظور دستیابی به ارقام مناسب۰-۰۳-۰۳-۹۰۰۶۱محمد عابدینی اسفهلانی۱۳۹۰۱۳۹۴
۳شناسایی و ثبت تعدادی از ژنوتیپ‌های گوشت قرمز سیب بومی کشور با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و پومولوژیکی۰-۰۳-۰۳-۹۰۲۰۵محمد عابدینی اسفهلانی۱۳۹۱۱۳۹۴
۴ارزیابی تکمیلی برخی ژنوتیپ‌های زردآلو منطقه شاهرود۰-۴۹-۰۳-۹۲۱۱ ۸محمد عابدینی اسفهلانی۱۳۹۲۱۳۹۴
۵جمع‌آوری تکمیلی ذخایر ژنتیکی سورگوم و ارزنهای بومی کشور به منظور غنی سازی کلکسیون بانک ژن۰-۴۳-۰۳-۹۰۱۳۷فتح اله نادعلی۱۳۹۰۱۳۹۳
۶جمع آوری و ارزیابی صفات زراعی مورفولوژیکی ذخایر توارثی شبدر شیرین موجود در ایران به منظور حفاظت و استفاده۰-۴۳-۰۳-۹۰۱۱۸فتح اله نادعلی۱۳۹۰۱۳۹۳
۷ ارزیابی سلزگاری و پایداری در لاینهای پیشرفته فلفل بومی کشور در اقلیمهای مختلف۰-۰۳-۰۳-۹۳۱۶۳فتح اله نادعلی۱۳۹۴۱۳۹۵
۸
۹
۱۰