خانه / بخش های تحقیقاتی / گیاهپزشکی / گیاهپزشکی “پروژه های تحقیقاتی”

گیاهپزشکی “پروژه های تحقیقاتی”

 

ردیفعنوان  پروژهشماره مصوب پروژهمجری مسئول/ مجریتاریخ شروعتاریخ پایان
۱بررسی تاثیر ماده کرم کلین در کاهش خسارت سرمازدگی در زردآلو۹۱۲۰۷-۱۶-۱-۰۴مسعود ذاکر۱۳۹۱۱۳۹۵
۲ارزیابی مقدماتی کارآیی بیکربنات پتاسیم در کنترل سفیدک پودری سیب در مقایسه با قارچ کش های متداول۹۳۱۳۰-۱۶-۴۹-۴مسعود ذاکر۱۳۹۳۱۳۹۶
۳بررسی کارآیی قارچ کش Luna Sensation – ۵۰۰SC  علیهPodosphaera leucotricha  عامل بیماری سفیدک پودری سیب درختی  مسعود ذاکر ۱۳۹۴ ۱۳۹۵
۴مطالعه تاثیر چند اسانس گیاهی در کنترل قارچ Botrytis cinerea عامل پوسیدگی خاکستری انگور در شرایط آزمایشگاهی ۹۴۰۱ مسعود ذاکر ۱۳۹۴۱۳۹۵
۵سنجش و آزمایش باقیمانده سموم روی محصولات گلخانه ای تولیدی دراستان سمنان   ۱۷۰۲( شماره قرار داد ) فرخنده امتی ۱۳۹۴ ۱۳۹۴
۶ بررسی مقدماتی کارایی بیکربنات پتاسیم (کالیبان ۸۵%SP ) و پودر کائولین (سپیدان ۹۵%WP ) در مقایسه با قارچکش های متداول درکنترل  بیماری سفیدک سطحی  انگور ۱۸۶۰۱۵(شماره قرار داد ) فرخنده امتی۱۳۹۴۱۳۹۴
۷ بررسی کارآیی قارچ‌کش بلکیوت ۴۰%  WP علیه Erysiphe necator ، عامل بیماری سفیدک پودری انگور  فرخنده امتی۱۳۹۴ ۱۳۹۵
۸ بررسی اثر ‌روش‌های خاک‌ورزی حفاظتی  بر شدت بیماری‌های غالب خاکزاد و عملکرد سیب‌زمینی ۹۴۱۰۲-۱۴۱۶-۱۴-۳۴ فرخنده امتی۱۳۹۴ ۱۳۹۶
۹ تهیه نقشه پراکندگی زنگ سیاه گندم در مناطق مختلف کشور با استفاده از سامانه اطلاعاتی  جغرافیایی (GIS ۰-۱۴-۱۶-۱۶-۸۹۰۱-۸۹۰۰۲ فرخنده امتی۱۳۸۹ ۱۳۹۴
۱۰ بررسی امکان  کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی با استفاده از قارچهای آنتا گونیستTalaromyces flavus   وTrichoderma harzianum   در شرائط گلخانه و مزرعه ۰-۱۶-۱۶-۹۱۰۰۸ فرخنده امتی۱۳۹۱ ۱۳۹۴