خانه / بخش های تحقیقاتی / گیاهپزشکی / گیاهپزشکی “پروژه های تحقیقاتی”

گیاهپزشکی “پروژه های تحقیقاتی”

 

ردیف عنوان  پروژه شماره مصوب پروژه مجری مسئول/ مجری تاریخ شروع تاریخ پایان
۱ بررسی تاثیر ماده کرم کلین در کاهش خسارت سرمازدگی در زردآلو ۹۱۲۰۷-۱۶-۱-۰۴ مسعود ذاکر ۱۳۹۱ ۱۳۹۵
۲ ارزیابی مقدماتی کارآیی بیکربنات پتاسیم در کنترل سفیدک پودری سیب در مقایسه با قارچ کش های متداول ۹۳۱۳۰-۱۶-۴۹-۴ مسعود ذاکر ۱۳۹۳ ۱۳۹۶
۳ بررسی کارآیی قارچ کش Luna Sensation – ۵۰۰SC  علیهPodosphaera leucotricha  عامل بیماری سفیدک پودری سیب درختی    مسعود ذاکر  ۱۳۹۴  ۱۳۹۵
۴ مطالعه تاثیر چند اسانس گیاهی در کنترل قارچ Botrytis cinerea عامل پوسیدگی خاکستری انگور در شرایط آزمایشگاهی  ۹۴۰۱  مسعود ذاکر  ۱۳۹۴ ۱۳۹۵
۵ سنجش و آزمایش باقیمانده سموم روی محصولات گلخانه ای تولیدی دراستان سمنان    ۱۷۰۲( شماره قرار داد )  فرخنده امتی  ۱۳۹۴  ۱۳۹۴
۶  بررسی مقدماتی کارایی بیکربنات پتاسیم (کالیبان ۸۵%SP ) و پودر کائولین (سپیدان ۹۵%WP ) در مقایسه با قارچکش های متداول درکنترل  بیماری سفیدک سطحی  انگور  ۱۸۶۰۱۵(شماره قرار داد )  فرخنده امتی ۱۳۹۴ ۱۳۹۴
۷  بررسی کارآیی قارچ‌کش بلکیوت ۴۰%  WP علیه Erysiphe necator ، عامل بیماری سفیدک پودری انگور    فرخنده امتی ۱۳۹۴  ۱۳۹۵
۸  بررسی اثر ‌روش‌های خاک‌ورزی حفاظتی  بر شدت بیماری‌های غالب خاکزاد و عملکرد سیب‌زمینی  ۹۴۱۰۲-۱۴۱۶-۱۴-۳۴  فرخنده امتی ۱۳۹۴  ۱۳۹۶
۹  تهیه نقشه پراکندگی زنگ سیاه گندم در مناطق مختلف کشور با استفاده از سامانه اطلاعاتی  جغرافیایی (GIS  ۰-۱۴-۱۶-۱۶-۸۹۰۱-۸۹۰۰۲  فرخنده امتی ۱۳۸۹  ۱۳۹۴
۱۰  بررسی امکان  کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی با استفاده از قارچهای آنتا گونیستTalaromyces flavus   وTrichoderma harzianum   در شرائط گلخانه و مزرعه  ۰-۱۶-۱۶-۹۱۰۰۸  فرخنده امتی ۱۳۹۱  ۱۳۹۴