خانه / بخش های تحقیقاتی / گیاهپزشکی / گیاهپزشکی “معرفی ، اهداف ، وظائف”

گیاهپزشکی “معرفی ، اهداف ، وظائف”

بخش تحقیقات گیاهپزشکی

    بخش تحقیقات گیاهپزشکی با توجه به تنوع محصولات کشاورزی و اهمیت آفات، بیماریها و علفهای هرز از سال ۱۳۶۷ در مجموعه مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان( شاهرود) تاسیس و راه اندازی شد. این بخش با دارا بودن سه واحد تحقیقات آفات، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز  نیازهای تحقیقاتی گیاهپزشکی استان را پوشش می دهد.

 

اهداف و وظایف

 بررسی و تحقیق بر روی تاکسونومی و بیواکولوژی آفات، بیماریها و علفهای هرز محصولات زراعی و باغی

 بررسی روشهای مبارزه در چارچوب مدیریت تلفیقی و تاکید بر روشهای غیر شیمیایی با لحاظ نمودن کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست در جهت کنترل عوامل خسارت زا

 تحقیقات لازم به منظور شناسایی پارازیتها و دشمنان طبیعی آفات، بیماریها و علفهای هرز و تعیین کارایی آنها در مبارزه بیولوژیک

 بررسی کارایی و معرفی آفت کشهای جدید جهت کنترل عوامل خسارتزا

 بررسی تاثیر عصاره های گیاهی  و عوامل بـیوکنترل در کنترل عوامل قارچی خاکزاد و هوازاد سیب زمینی

 

 اهم یافته های تحقیقاتی

  جداسازی و شناسایی عوامل بیوکنترل، بررسی کارایی آنها در کنترل آفات وبیماریها و امکان تولید نیمه صنعتی حشره کش بیولوژیک باکلوویروس بر علیه آفت بید سیب زمینی

 معرفی دشمنان طبیعی شته ها و زنبور پارازیت کرم غده سیب زمینی برای فون ایران

 تهیه نقشه پراکنش علفهای هرز در مزارع گندم و جو آبی استان سمنان

تعیین پراکنش، شناسایی و معرفی نماتد های پارازیت، قارچها و باکتریهای بیماریزا در محصولات گندم، فلفل، سیب زمینی، چغندرقند، نهالستانها و درختان میوه هسته دار          

 بررسی امکان اختلاط  برخی از پهن برگ کشهای کاربردی با باریک برگ کشهای رایج مزارع گندم

 معرفی قارچکشها وعلفکشهای جدید سیستمیک با دز مصرف پائین

 ایجاد مقاومت القایی در غده های سیب زمینی در مقابل بیماری پوسیدگی سیب زمینی در اثر کاربرد قارچکش ریدومیل