خانه / بخش های تحقیقاتی / فنی و مهندسی / فنی و مهندسی “پروژه های تحقیقاتی”

فنی و مهندسی “پروژه های تحقیقاتی”

ردیف عنوان  پروژه شماره مصوب پروژه مجری مسئول/ مجری تاریخ شروع تاریخ پایان
۱ بررسی اثر کم‌آبیاری و آرایش لوله‌های هادی آبیاری قطره‌‌ای زیرسطحی اصلاح‌شده در بهبود بهره‌وری آب و عملکرد پسته در منطقه دامغان ۱۲۲-۹۱-۱۴-۴۹-۴ علیرضا  توکلی ۱۳۹۱ ۱۳۹۵
۲ بررسی اثر آرایش لوله‌های هادی آبیاری قطره‌‌ای زیرسطحی اصلاح‌شده در جذب پتاسیم و بهبود عملکرد کمی و کیفی پسته در منطقه دامغان ۹۱۱۹۱-۱۴۱۰-۴۹-۳ علیرضا  توکلی ۱۳۹۲ ۱۳۹۵
۳ ارزیابی سامانه‌های آبیاری باغات پسته و تعیین شاخص بهره‌وری آب در شرایط حاضر و در مزارع زارعین دامغان ۱۵۳-۹۱-۱۴-۴۹-۴ علیرضا  توکلی ۱۳۹۱ ۱۳۹۴
۴  بررسی کیفیت آب و نحوه مدیریت آن ۴-۴۹-۱۴-۹۳۱۳۴ علیرضا  توکلی ۱۳۹۳ ۱۳۹۵
۵ اثر خاک‌ورزی حفاظتی بر مصرف سوخت، برخی خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد محصول در تناوب ۴۹-۳۴-۱۴۱۰-۹۰۱۲ زین‌العابدین  امید مهر ۱۳۹۱ ۱۳۹۴
۶ بررسی اثر ‌روش‌های خاک‌ورزی حفاظتی بر شدت بیماری‌های غالب خاکزاد و عملکرد سیب‌زمینی ۳۴-۱۴-۱۴۱۶-۹۴۱۰۲ زین‌العابدین  امید مهر ۱۳۹۵ ۱۳۹۷
۷ بررسی استفاده از عمیق کار و مقادیر مختلف بذر بر عملکرد کمی و کیفی گندم دیم

۴-۱۴-۱۴-۹۳۱۵۴

زین‌العابدین  امید مهر ۱۳۹۳ ۱۳۹۵
۸ اندازه‌گیری افت طبیعی و کمباینی گندم در مرحله برداشت در استان سمنان ۴-۴۹-۱۴-۹۳۱۴۴ زین‌العابدین   امید مهر ۱۳۹۳ ۱۳۹۴
۹ اثر آب و کود پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی و خصوصیات ریشه ارقام مختلف سورگوم علوفه‌ای در سیستم آبیاری قطره‌ای تیپ ۲ -۴۹-۱۴-۹ ۲۱۲ ۵ سیدحسن   موسوی‌فضل ۱۳۹۳ ۱۳۹۴
۱۰ معرفی مناسب ترین فرمولاسیون محصولی مالش پذیر از گردو و بررسی خواص کیفی آن ۲-۴۹-۱۴-۹۴۱۰۴ سیدحمیدرضا ضیاء الحق ۱۳۹۴ ۱۳۹۵
۱۱  تعیین آب مصرفی باغات پسته در کشور   ۹۵۰۲۶۸ ۹۵۰۱۳ ۰۱۵ ۱۴- ۴۹ – ۰۱۴۷ سید حسن موسوی فضل ۱۳۹۵ ۱۳۹۶
۱۲  تعیین آب مصرفی محصولات زراعی استان سمنان در شرایطزارعین  ۹۵۰۲۸۷-۰۱۷-۱۴-۴۹-۲ سید حسن موسوی فضل ۱۳۹۵ ۱۳۹۷
۱۳  تعیین آب مصرفی محصولات باغی استان سمنان ۹۵۰۲۸۸-۰۱۸-۱۴-۴۹-۲  سید حسن موسوی فضل ۱۳۹۵ ۱۳۹۷
۱۴  ارزیابی مدیریت بهره برداری سیستم های آبیاری تحت فشار باغات استان سمنان ۲۴-۴۹-۱۴-۰۰۴-۹۶۰۰۷۴ سید حسن موسوی فضل ۱۳۹۶ ۱۳۹۷