خانه / بخش های تحقیقاتی / فنی و مهندسی / فنی و مهندسی “پروژه های تحقیقاتی”

فنی و مهندسی “پروژه های تحقیقاتی”

ردیفعنوان  پروژهشماره مصوب پروژهمجری مسئول/ مجریتاریخ شروعتاریخ پایان
۱بررسی اثر کم‌آبیاری و آرایش لوله‌های هادی آبیاری قطره‌‌ای زیرسطحی اصلاح‌شده در بهبود بهره‌وری آب و عملکرد پسته در منطقه دامغان۱۲۲-۹۱-۱۴-۴۹-۴علیرضا  توکلی۱۳۹۱۱۳۹۵
۲بررسی اثر آرایش لوله‌های هادی آبیاری قطره‌‌ای زیرسطحی اصلاح‌شده در جذب پتاسیم و بهبود عملکرد کمی و کیفی پسته در منطقه دامغان۹۱۱۹۱-۱۴۱۰-۴۹-۳علیرضا  توکلی۱۳۹۲۱۳۹۵
۳ارزیابی سامانه‌های آبیاری باغات پسته و تعیین شاخص بهره‌وری آب در شرایط حاضر و در مزارع زارعین دامغان۱۵۳-۹۱-۱۴-۴۹-۴علیرضا  توکلی۱۳۹۱۱۳۹۴
۴ بررسی کیفیت آب و نحوه مدیریت آن۴-۴۹-۱۴-۹۳۱۳۴علیرضا  توکلی۱۳۹۳۱۳۹۵
۵اثر خاک‌ورزی حفاظتی بر مصرف سوخت، برخی خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد محصول در تناوب۴۹-۳۴-۱۴۱۰-۹۰۱۲زین‌العابدین  امید مهر۱۳۹۱۱۳۹۴
۶بررسی اثر ‌روش‌های خاک‌ورزی حفاظتی بر شدت بیماری‌های غالب خاکزاد و عملکرد سیب‌زمینی۳۴-۱۴-۱۴۱۶-۹۴۱۰۲زین‌العابدین  امید مهر۱۳۹۵۱۳۹۷
۷بررسی استفاده از عمیق کار و مقادیر مختلف بذر بر عملکرد کمی و کیفی گندم دیم

۴-۱۴-۱۴-۹۳۱۵۴

زین‌العابدین  امید مهر۱۳۹۳۱۳۹۵
۸اندازه‌گیری افت طبیعی و کمباینی گندم در مرحله برداشت در استان سمنان۴-۴۹-۱۴-۹۳۱۴۴زین‌العابدین   امید مهر۱۳۹۳۱۳۹۴
۹اثر آب و کود پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی و خصوصیات ریشه ارقام مختلف سورگوم علوفه‌ای در سیستم آبیاری قطره‌ای تیپ۲ -۴۹-۱۴-۹ ۲۱۲ ۵سیدحسن   موسوی‌فضل۱۳۹۳۱۳۹۴
۱۰معرفی مناسب ترین فرمولاسیون محصولی مالش پذیر از گردو و بررسی خواص کیفی آن۲-۴۹-۱۴-۹۴۱۰۴سیدحمیدرضا ضیاء الحق۱۳۹۴۱۳۹۵
۱۱ تعیین آب مصرفی باغات پسته در کشور  ۹۵۰۲۶۸ ۹۵۰۱۳ ۰۱۵ ۱۴- ۴۹ – ۰۱۴۷سید حسن موسوی فضل۱۳۹۵۱۳۹۶
۱۲ تعیین آب مصرفی محصولات زراعی استان سمنان در شرایطزارعین ۹۵۰۲۸۷-۰۱۷-۱۴-۴۹-۲سید حسن موسوی فضل۱۳۹۵۱۳۹۷
۱۳ تعیین آب مصرفی محصولات باغی استان سمنان۹۵۰۲۸۸-۰۱۸-۱۴-۴۹-۲ سید حسن موسوی فضل۱۳۹۵۱۳۹۷
۱۴ ارزیابی مدیریت بهره برداری سیستم های آبیاری تحت فشار باغات استان سمنان۲۴-۴۹-۱۴-۰۰۴-۹۶۰۰۷۴سید حسن موسوی فضل۱۳۹۶۱۳۹۷