خانه / بخش های تحقیقاتی / آب و خاک / آب و خاک “پروژه های تحقیقاتی”

آب و خاک “پروژه های تحقیقاتی”

ردیفعنوان  پروژهشماره مصوب پروژهمجری مسئول/ مجریتاریخ شروعتاریخ پایان
۱تعیین وضعیت تغذیه ای محصولات عمده باغی استان سمنان( پروژه انگور)  احمد اخیانی ۱۳۸۸ ۱۳۹۰ 
۲تعیین وضعیت تغذیه ای محصولات عمده باغی استان سمنان( پروژه  پسته)   فرامرز فائزنیا ۱۳۸۸۱۳۹۰ 
۳ تعیین پراکنش و توصیه عناصر پرمصرف در اراضی زراعی تحت کشت آبی استان سمنان  احمد اخیانی۱۳۸۸ ۱۳۹۰ 
۴ بررسی وضعیت تجمع برخی فلزات سنگین در تعدادی از گلخانه های استان سمنان  فرامرز فائزنیا۱۳۸۹ ۱۳۹۰ 
۵مکان یابی پایگاه های مطالعاتی پایش کیفیت خاکهای کشاورزی   احمد اخیانی۱۳۸۹  ۱۳۹۱
۶بررسی ویژگیهای تغییرات شیمیایی خاک در پایگاه های مطالعاتی پایش کیفیت خاک   فرهاد تقی پور۱۳۸۹ ۱۳۹۱ 
۷بررسی ویژگیهای تغییرات فیزیکی خاک در پایگاه های مطالعاتی پایش کیفیت خاک  فرامرز فائزنیا ۱۳۸۹ ۱۳۹۱ 
۸بررسی ویژگیهای تغییرات آلاینده ها در پایگاه های مطالعاتی پایش کیفیت خاک  فرهاد تقی پور ۱۳۸۹ ۱۳۹۱ 
۹بررسی ویژگیهای تغییرات آلاینده ها در پایگاه های مطالعاتی پایش کیفیت خاک  فرامرز فائزنیا۱۳۸۹ ۱۳۹۱ 
۱۰