خانه / بخش های تحقیقاتی / آب و خاک / آب و خاک “پروژه های تحقیقاتی”

آب و خاک “پروژه های تحقیقاتی”

ردیف عنوان  پروژه شماره مصوب پروژه مجری مسئول/ مجری تاریخ شروع تاریخ پایان
۱ تعیین وضعیت تغذیه ای محصولات عمده باغی استان سمنان( پروژه انگور)    احمد اخیانی  ۱۳۸۸  ۱۳۹۰ 
۲ تعیین وضعیت تغذیه ای محصولات عمده باغی استان سمنان( پروژه  پسته)     فرامرز فائزنیا  ۱۳۸۸ ۱۳۹۰ 
۳  تعیین پراکنش و توصیه عناصر پرمصرف در اراضی زراعی تحت کشت آبی استان سمنان    احمد اخیانی ۱۳۸۸  ۱۳۹۰ 
۴  بررسی وضعیت تجمع برخی فلزات سنگین در تعدادی از گلخانه های استان سمنان    فرامرز فائزنیا ۱۳۸۹  ۱۳۹۰ 
۵ مکان یابی پایگاه های مطالعاتی پایش کیفیت خاکهای کشاورزی     احمد اخیانی ۱۳۸۹   ۱۳۹۱
۶ بررسی ویژگیهای تغییرات شیمیایی خاک در پایگاه های مطالعاتی پایش کیفیت خاک     فرهاد تقی پور ۱۳۸۹  ۱۳۹۱ 
۷ بررسی ویژگیهای تغییرات فیزیکی خاک در پایگاه های مطالعاتی پایش کیفیت خاک    فرامرز فائزنیا  ۱۳۸۹  ۱۳۹۱ 
۸ بررسی ویژگیهای تغییرات آلاینده ها در پایگاه های مطالعاتی پایش کیفیت خاک    فرهاد تقی پور  ۱۳۸۹  ۱۳۹۱ 
۹ بررسی ویژگیهای تغییرات آلاینده ها در پایگاه های مطالعاتی پایش کیفیت خاک    فرامرز فائزنیا ۱۳۸۹  ۱۳۹۱ 
۱۰