خانه / بخش های تحقیقاتی / آب و خاک / آب و خاک “معرفی، اهداف، وظائف”

آب و خاک “معرفی، اهداف، وظائف”

بخش تحقیقات خاک و آب

 با توجه به اهمیت مسائل خاک و آب در افزایش تولیدات کشاورزی و نیز به دلیل مشکلات  ایجاد شده  در اثر اجرای روشهای نادرست آبیاری و زراعت، بخش تحقیقات خاک و آب در سال ۱۳۶۷ در استان با هدف مطالعه و تحقیق در زمینه‌های شناخت، حفظ و بهره برداری اصولی از منابع خاک و همچنین تحقیق در امور مدیریت صحیح منابع آب  تاسیس گردید.
 

اهداف و وظایف

شناسایی و طبقه بندی خاکها و ارزیابی اراضی استان.

انجام تحقیقات در زمینه حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و ارائه روشهای مناسب برای حفاظت مواد آلی خاک و جلوگیری از کاهش آن.

انجام تحقیقات در زمینه روابط آب، خاک و گیاه ، تعیین نیاز آبی و افزایش کارآیی آب در روشهای مختلف آبیاری.

انجام آزمایش های تجزیه فیزیکی، شیمیایی نمونه های آب، خاک و گیاه طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی استان.

انجام تحقیقات در زمینه استفاده از انواع میکرو اورگانیسم های مفید در کشاورزی.

ارتباط با سازمان، مراکز اجرایی و تولیدی کشاورزی استان به منظور آشنایی و حل مسائل موجود در زمینه خاک و آب و اجرای طرحهای تحقیقی-ترویجی.

نظارت فنی بر آزمایشگاههای خصوصی استان.

 

اهم یافته های تحقیقاتی        

مشارکت در ارائه مدل توصیه کودی برای محصولات مهم زراعی استان.

تعیین حد بحرانی عناصر پرمصرف و کم مصرف در خاک‌های استان.

ارائه روشهای اصلاح و بهسازی اراضی شور و سدیمی و تغذیه گیاه در شرایط شور.

ارائه روشهای نوین کود دهی و توصیه کود بر مبنای آزمون خاک در محصولات زراعی و باغی.

ارزیابی کودهای بیولوژیک در محصولات زراعی استان.

ارزیابی روش مصرف کود به صورت محلول (Fertigation ) در سیستم های آبیاری تحت فشار برای محصولات باغی و زراعی استان.

ایجاد تنوع کودی برای محصولات باغی و زراعی استان.

ارائه روش جدید  خاک ورزی در اراضی دیم استان.