خانه / آزمایشگاهها / کنترل و گواهی بذر و نهال

کنترل و گواهی بذر و نهال

گواهی نمودن نمونه یک بذر بوجاری شده مستلزم گذراندن آزمایش های خلوص ، جوانه زنی ، تعیین مقدار بذر علفهای بذر سمج و گاهی آزمون های بهداشت گیاهی توسط کارشناسان مربوط و در آزمایشگاه های تجزیه بذر است . در همین راستا آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان (شاهرود) پس از ثبت مشخصات و کد گذاری نمونه های بذر آنها را براساس استانداردهای ملی مصوب برای تجزیه بذر مورد بررسی قرار داده و خلوص فیزیکی ، قوه نامیه ، رطوبت ، سلامت بذر و در صورت نیاز بنیه (Vigour) بذر و گیاهچه را تعیین می نماید . نتایج حاصل و رد و قبول هر پارت بذری در فرم مربوطه ثبت و کتباً اعلام می گردد .