خانه / آزمایشگاهها / حشره شناسی

حشره شناسی

آزمایشگاه حشره شناسی بخش تحقیقات گیاه پزشکی با هدف اجرای آزمایشات و مطالعات مربوط به بیولوژی ، اکولوژی ، دشمنان طبیعی و تاکسونومی حشرات در سال ۱۳۷۰ تأسیس و مورد بهره برداری قرار گرفت . این آزمایشگاه هم اکنون دارای تجهیزات آزمایشگاهی حشره شناسی از قبلی انکوباتور ، آون ، فریزر ، بینوکولار دوربین دار و لوازم و تجهیزات جمع آوری ، پرورش و اناله حشرات می باشد .