خانه / آزمایشگاهها / فیزیولوژی

فیزیولوژی

این آزمایشگاه همزمان با احداث بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در مرکز کار خود را آغاز کرده و تجهیزات اولیه نظیر آون ، ژرمیناتور ، ترازو ، بذرشمار ، فریزر ، کلروفیل متر ، سختی سنج و قند سنج را جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه محصولات زراعی و باغی دارا می باشد .