خانه / اخبار / نگارش نشریه ترویجی با عنوان ” آبیاری قطره‌ای تیپ در زراعت سورگوم” توسط عضو هیات علمی مرکز سمنان(شاهرود)

نگارش نشریه ترویجی با عنوان ” آبیاری قطره‌ای تیپ در زراعت سورگوم” توسط عضو هیات علمی مرکز سمنان(شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز، نشریه ترویجی” آبیاری قطره‌ای تیپ در زراعت سورگوم علوفه‌ای”  نگارش آقای دکتر سیدحسن موسوی فضل عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، که با همکاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و دفتر شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی و مدیریت دانش تهیه شده است، توسط انتشارات نشر آموزش کشاورزی منتشر شد. در این نشریه، ضمن معرفی سورگوم علوفه‌ای، موارد مصرف، شرایط مناسب برای رشد، تغذیه، روش‌های آبیاری، اثر مقادیر آب و کود پتاسیم بر عملکرد علوفه و توصیه‌های ترویجی سورگوم علوفه‌ای شرح داده شده است. این راهنما از طریق لینک تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی به آدرس (http://agrilib.areo.ir/book_3135.html) قابل دسترسی است.