خانه / اخبار / برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان کلینیک های گیاهپزشکی با عنوان شناسایی و مدیریت بیماریهای قارچی و باکتریایی نهالستان ها و درختان میوه در مرکز

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان کلینیک های گیاهپزشکی با عنوان شناسایی و مدیریت بیماریهای قارچی و باکتریایی نهالستان ها و درختان میوه در مرکز