خانه / اخبار / برگزاری کارگاه آموزشی کشاورزی حفاظتی در شهرستان سمنان

برگزاری کارگاه آموزشی کشاورزی حفاظتی در شهرستان سمنان

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، به منظور توانمندی‌سازی کارشناسان کشاورزی (پهنه) کارگاه آموزشی کشاورزی حفاظتی با هماهنگی مدیریت سازمان جهادکشاورزی استان سمنان در مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سمنان برگزار شد. در این کارگاه آقای مهندس زین العابدین امیدمهر عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی ومهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، ، ضمن تشریح مفهوم کشاورزی حفاظتی، توضیحاتی در زمینه استفاده از ادوات حفاظتی در مناطق مختلف استان سمنان و در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه خاک‌ورزی حفاظتی در مرکز شاهرود ارائه نمود، وی کشاورزی حفاظتی را یک نیاز ضروری به منظور ایجاد پایداری در تولید و کاهش مخاطرات زیست‌محیطی (مسئله ریزگردها و انتشار دی‌اکسید کربن) و کاهش تبخیر و استفاده بهینه از منابع آب با توجه به شرایط استان سمنان (اقلیم گرم و خشک، تبخیر زیاد، کاهش بارندگی و ظهور خشکسالی) عنوان نمود. مهندس امیدمهر همچنین توسعه کشاورزی حفاظتی را مستلزم آشنایی با اصول کشاورزی حفاظتی، احیای فرهنگ با ارزش حضور در مزرعه، داشتن انگیزه درونی و بیرونی، توان برقراری ارتباط با بهره‌برداران، همراهی کامل با بهره‌بردار در اجرای کار، تشکیل تیم کارشناسی و پایش مزارع هدف و ایجاد مزارع الگویی حفاظتی در کنار مزارع روش رایج دانست و چالش های پیش رو را اقدامات ناقص، غیرعملی، غیر تخصصی، پراکنده‌کاری و عدم تخصیص اعتبارات لازم و در زمان مناسب دانست که موجب عدم استقبال بهره‌برداران از کشاورزی حفاظتی می‌شود.