خانه / اخبار / برگزاری سخنرانی علمی در مرکز با عنوان بحران آب و نقش سیستم های آبیاری تحت فشار در آن

برگزاری سخنرانی علمی در مرکز با عنوان بحران آب و نقش سیستم های آبیاری تحت فشار در آن

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سخنرانی علمی با عنوان” بحران آب و نقش سیستم های آبیاری تحت فشار در آن “با همکاری مرکز رشد واحد های فناور کشاورزی شاهوار توسط دکتر نادر نادری عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) در ۱۲ شهریور ماه سال جاری در جمع کارکنان مرکز در محل سالن اجتماعات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) برگزار شد.

در این جلسه دکتر نادری ضمن تشریح وضعیت منابع آب در ایران و استان سمنان، علل بوجود آمدن بحران آب در کشوررا تبیین نمود و سپس در زمینه نقش سیستم های آبیاری در بحران منابع آب و در راه حل ها برای برون رفت از این بحران مطالبی را ارائه نمود.

وی انجام کار فرهنگی برای افزایش آگاهی عموم نسبت به وضع آب، افزایش راندمان آبیاری و بهره وری آب در سطح مزرعه از طریق طراحی و مدیریت صحیح هر سامانه آبیاری (تحت فشار و یا سطحی)، در نظر گرفتن سهم محیط زیست هنگام توسعه آبیاری تحت فشار و کاهش برداشت آب در کشور را به عنوان مهمترین پیشنهادها برای برون رفت از بحران آب مطرح کرد.در خاتمه دکتر نادری به پرسش های مطرح شده توسط حاضرین پاسخ داد.