خانه / اخبار / برگزاری سخنرانی علمی در مرکز با عنوان بحران آب و نقش سیستم های آبیاری تحت فشار در آن

برگزاری سخنرانی علمی در مرکز با عنوان بحران آب و نقش سیستم های آبیاری تحت فشار در آن

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سخنرانی علمی با عنوان” بحران آب و نقش سیستم های آبیاری تحت فشار در آن “با همکاری مرکز رشد واحد های فناور کشاورزی شاهوار توسط دکتر نادر نادری عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) در ۱۲ شهریور ماه سال جاری در جمع کارکنان مرکز در محل سالن اجتماعات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) برگزار شد.

در این جلسه دکتر نادری ضمن تشریح وضعیت منابع آب در ایران و استان سمنان، علل بوجود آمدن بحران آب در کشوررا تبیین نمود و سپس در زمینه نقش سیستم های آبیاری در بحران منابع آب و در راه حل ها برای برون رفت از این بحران مطالبی را ارائه نمود.

وی انجام کار فرهنگی برای افزایش آگاهی عموم نسبت به وضع آب، افزایش راندمان آبیاری و بهره وری آب در سطح مزرعه از طریق طراحی و مدیریت صحیح هر سامانه آبیاری (تحت فشار و یا سطحی)، در نظر گرفتن سهم محیط زیست هنگام توسعه آبیاری تحت فشار و کاهش برداشت آب در کشور را به عنوان مهمترین پیشنهادها برای برون رفت از بحران آب مطرح کرد.در خاتمه دکتر نادری به پرسش های مطرح شده توسط حاضرین پاسخ داد.

bigtheme