خانه / اخبار / برگزاری جلسه شورای آموزشی مرکز
?

برگزاری جلسه شورای آموزشی مرکز

جلسه شورای آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) در تاریخ ۴ آذر ماه سال جاری با شرکت اعضاء تشکیل گردید در این جلسه تشکیل کلاسهای کاردانی گیاهپزشکی ،کد مدرسی برای پرسنل مرکز،پرداخت حق التدریس ترمهای قبل،وضعیت دانش آموزان کاردانش،آموزش کارکنان و آموزش بهره برداران مورد بررسی قرارگرفت .در این جلسه دکتر دزیانیان ارتباط بیشتر همکاران آموزشی را با تهران و استان جهت پی گیری امور مورد تاکید قرار دادند .وی به اهمیت آموزشهای کاردانی به علت خلاء نیروهای کاردانی و مهارتی در کشور اشاره کرده و بر انجام این آموزشها به صورت عملی در مرکز تاکید نمودند.رئیس مرکز با اشاره به انعقاد قراردادها و شروع آموزش های کارکنان و بهره برداران در مرکز بر ارتباط بیشتر با تشکل ها و سازمان جهاد کشاورزی استان جهت انجام آموزش ها در زمینه زراعت و باغبانی تاکید نمودند

?