خانه / اخبار / بازدید مدیران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور از مرکز سمنان(شاهرود)

بازدید مدیران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور از مرکز سمنان(شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز، هیاتی از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی شامل دکتر آقائی مدیر کل دفتر نظارت و ارزشیابی، دکتر طالقانی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و پایش امور پژوهشی و دکتر نوروزی رئیس گروه ارزیابی و مدیریت عملکرد سازمان تات در ۸ آذر ماه سال جاری در راستای ارزشیابی مراکز از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) بازدید به عمل آوردند و در جلسه ای با حضور مسئولین، اعضای هیات علمی، مدرسین، محققین و کارشناسان مرکز شرکت کردند. در این جلسه دکتر آقائی به وظایف و عملکرد دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان پرداختند و نظارت بر موسسات و مراکز سازمان، ارزیابی پرسنل، ارزیابی طرح های پژوهشی و ارزیابی مدیران را از مهمترین وظایف دفتر تحت سرپرستی خود بیان نمودند. سپس ایشان به اتفاق همراهان در بصورت فردی با اعضای هیات علمی، مدرسین و محققین دیدار کردند و فرم های ارزشیابی تکمیل گردید.